Általános Szerződési Feltételek

hatályos 2023. november 1-től visszavonásig

 

 1. Általános adatok, elérhetőségek

 

Szolgáltató:                      Józsa Péter
Nyilvántartási száma:       58710760
Adószáma:                       48385161-1-41
Statisztikai számjel:          48385161-4299-231-01
Székhelye:                        MAGYARORSZÁG, 1055 BUDAPEST, BALASSI BÁLINT UTCA 7.
E-mail:                               ezermester@ezermesteronline.hu
Weboldal:                          www.ezermesteronline.hu

 

 1. Fogalmak

ÁSZF:                   Jelen Általános Szerződési Feltételek.
Szolgáltató:          A fent megjelölt cég, mely jelen ÁSZF szerint a Szolgáltatást nyújtja.
Vásárló:               Az a természetes személy, aki a Szolgáltató által üzemeltetett honlapon regisztrál, illetve a Szolgáltatásokat igénybe veszi.
Honlap:               A Szolgáltató által, a Szolgáltatás nyújtása érdekében üzemeltetett weboldal. www.ezermesteronline.hu
Fogyasztó:          A szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

 

 1. Adatkezelési tájékoztató

A Szolgáltató Adatkezelési tájékoztatója a Honlapon érhető el. Az oldalra történő regisztráció és a Szolgáltatás(ok) igénybevételének feltétele, hogy Vásárló az Adatkezelési tájékoztató tartalmát megismerje és elfogadja azt.

 

 1. Szerződéskötés

A munka jellegéből adódóan az Ezemesteronline.hu üzemeltetője csupán mint közvetítő játszik szerepet a foylamat során. Garanciális és egyéb panaszok tekintetében minden esetben a konkrét munkát elvégző vállalkozás vállalja a garanciális és egyéb panaszok kezelését.

 

 1. Szolgáltatás

Szolgáltató a Honlapon ezermester munkákkal kapcsolatos alábbi szolgáltatásokat nyújtja.

5.1. Lakás/ház szerviz óradíjas szolgáltatás

Az Ezermesteronline.hu szolgáltatásai közé tartoznak a házban és a ház körül felmerülő javítási, szerelési, karbantartási szolgáltatások, kisebb kivitelezési munkálatok. A vásárlást követően a feladatok és az időpont egyeztetése szükséges a szolgáltatóval a munkálatok elvégzéséről.

 

 1. Szolgáltatás díjai, díjfizetés

Szolgáltató az 5.1. pontban meghatározott Ezermester szolgáltatások díját minden esetben közzéteszi a Honlapon.

A szolgáltatási díj megfizetése a Szolgáltatás megrendelését követően azonnal esedékes.

 

 1. Felelősség

Vásárló tudomásul veszi, hogy ki nem zárható felelősség esetein kívül Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatás használatával összefüggésben felmerült károkért. Így a Szolgáltató az irányadó jog által megengedett mértékig nem felelős bármiféle bevétel- vagy nyereségkiesésért, meghiúsult értékesítési lehetőségért, adatvesztésért, üzleti forgalom kieséséért, vagy bármiféle speciális, közvetlen vagy közvetett kárért, függetlenül a károkozás mikéntjétől, még abban az esetben sem, ha a Szolgáltatót előzőleg értesítették az ilyen kár bekövetkeztének lehetőségéről. Szolgáltató továbbá nem vállal felelősséget az Ezermester szolgáltatás helyes vagy helytelen használata következtében, vagy vis maior esemény folytán felmerült kárért. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatáshoz történő hozzáférésének esetleges megszűnéséért vagy megszüntetéséért, az abból eredő károkért. Szolgáltató kifejezetten nem felel a Szolgáltatás során nyújtott tanácsok, valamint a Platformokon elérhető bármely információ felhasználásából és/vagy fel nem használásából származó vagyoni és/vagy nem vagyoni károkért. A szolgáltató minden esetben a legnagyobb körültekintéssel precizitással végzi a munkákat, de nem vállal felelősséget a vásárló által biztosított anyagok felhasználásából eredendő károkért, illetve az előre nem közlött információk hiányából adódó károkért. Továbbá a korábban más kivitelezők által elvégzett munkálatok kivitelezési vagy felhasznált anyagok hibájából eredő hibákért nem vállal felelősséget a szolgáltató. Hibás, hiányos, használt berendezések – anyagok felhasználásából eredendő hibákért sem vállal felellőséget sem garanciát a szolgáltató.

 

 1. Fogyasztói jogok

8.1. Elállási és felmondási jog

Vásárló az elállási jogát a Szolgáltatóhoz intézett erről szóló egyértelmű nyilatkozat útján – a szolgáltatási díj megfizetését megelőzően – a Szolgáltató e-mail címére küldött üzenetben, a szerződés megkötésétől számított 14 napig gyakorolhatja. Vásárló az elállását a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. mellékletében található elállási nyilatkozat igénybevételével is gyakorolhatja.

Vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) a) pontja alapján nem gyakorolhatja elállási/felmondási jogát szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a teljesítést a Szolgáltató a Vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és Vásárló tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően elállási/felmondási jogát elveszíti.

 

8.2. Panaszkezelés

Amennyiben bármilyen panasz merül fel az Ezermester Szolgáltatással kapcsolatban, elküldheti panaszát postai úton a Szolgáltató székhelyére vagy e-mailben az ezermester@ezermesteronline.hu címre.

A panasz kivizsgálását követően, a vizsgálat eredményéről 30 napon belül értesítésre kerül.

Amennyiben nincs megelégedve az eredménnyel, jogában áll a következő testülethez fordulni: Budapesti Békéltető Testület, 1016 Budapest, Krisztina krt. II./310.

 

8.3. Kellékszavatosság, jótállás

8.3.1. Kellékszavatosság

Ezen feltételek alapján, Szolgáltató kellékszavatossággal tartozik a hibás teljesítésért.

Kellékszavatossági igénye alapján Vásárló a választása szerint:

 1. a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Vásárlónak okozott érdeksérelmet; vagy
 2. b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a lenti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a Vásárlónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

A kijavítást vagy kicserélést – a szolgáltatás tulajdonságaira és a Vásárló által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve kell elvégezni.

Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vásárló felelős.  A Vásárló kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el.

A szolgáltatásnak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

A jelen szerződés teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hibaközlésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

8.3.2. Jótállás

A Vállalkozó a jelen szerződés alapján teljesített munkákra a teljesítési igazolás és/vagy átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásától számított 6 hónap jótállást vállal.

 

 1. Szerzői jogok

A Honlap szerzői jogi védelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jog jogosultja a Honlapon megjelenített összes tartalomnak, illetve a Szolgáltatás Holnapon keresztül történő nyújtása során elérhetővé tett bármilyen szerzői joggal védett műnek vagy egyéb szellemi tulajdonnak (ideértve többet között az összes videót, grafikát és más anyagot, az elrendezést, a weboldal felületének szerkezetét, a használt szoftvereket és egyéb megoldásokat, ötleteket és megvalósításokat). Vásárló elfogadja, hogy a Szolgáltatás védett szellemi alkotásokat tartalmaz, és hogy ezen szellemi alkotások használatára, felhasználására a kifejezetten biztosított jogosultságokon túlmenően nem jogosult.

Minden védjegy (márkanév, logó stb.) a Szolgáltató tulajdonát képezik. Sem a regisztráció, sem a Honlap használata, sem az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít a Vásárló számára bármilyen jogot a Szolgáltató kereskedelmi nevének vagy védjegyeinek használatára vagy hasznosítására.

 1. A szerződés módosítása és megszüntetése

Szolgáltató bármikor módosíthatja jelen ÁSZF rendelkezéseit írásban, a mindenkor hatályos verzió közzétételével a Honlapon. Amennyiben az ÁSZF módosítására tartalmi szempontból kerül sor, úgy Szolgáltató a módosításról való tájékoztatást holnapján közzéteszi. Vásárló elfogadja, hogy amennyiben az ÁSZF módosítása után továbbhasználja a Szolgáltatást, úgy az ÁSZF mindenkor hatályos rendelkezéseit magára kötelezőnek ismeri el.

A szerződés annak Vásárló vagy Szolgáltató általi felmondásáig marad hatályban. A szerződés és az az alapján biztosított felhasználási engedély továbbá automatikusan, külön jognyilatkozat nélkül megszűnik, ha Vásárló nem tartja be a szerződés és felhasználási engedély feltételeit.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás kivezetéséről döntsön, annak nyújtásával bármikor felhagyjon, azt korlátozza, az irányadó jogszabályi rendelkezések és szabályzatok figyelembevételével, a felhasználók külön értesítése nélkül. Ilyen esetben a Szolgáltatót felelősség nem terheli, ha az irányadó jogszabályoknak és szabályzatoknak megfelelően járt el.

 

 1. Vegyes rendelkezések

A felek által kötött szerződés(ek)re a magyar jog irányadó és a szerződés a magyar bíróságok kizárólag joghatósága alá esik. A szerződéskötés nyelve magyar.

A megkötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, illetve utóbb nem lesz hozzáférhető Vásárló által. Szolgáltató nem rendelkezik a működésére vonatkozó magatartási kódexszel.

A szerződés megkötése előtt, a hibásan megadott Vásárlói adatok kijavítását Szolgáltató a Honlapon, a regisztrációs felületen biztosítja.
Felek a szerződésből eredő vitáik rendezését, elsődlegesen egyeztetés útján kötelesek megkísérelni.

Amennyiben jelen ÁSZF rendelkezései bármilyen okból érvénytelenek, vagy érvénytelenné válnak, az nem érinti a jelen ÁSZF többi rendelkezéseinek érvényességét.