Adatkezelési tájékoztató

 

a www.ezermesteronline.hu weboldalhoz

 

1. A TÁJÉKOZTATÓ TARTALMA

Az ezermesteronline.hu (a továbbiakban Weboldal) üzemeltetője Józsa Péter Egyéni Vállalkozó (a továbbiakban: Adatkezelő), jelen formában tájékoztatja az oldal látogatóit és a Felhasználóit (a továbbiakban: Érintettek) a Weboldalon keresztül megvalósuló, valamint az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban keletkező adatkezelésekről az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR, Rendelet) szóló rendeletével összhangban.
Az Adatkezelő kiemelten fontosnak tartja az Érintettek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

A Weboldalról az Érintettek az Adatkezelő által közzétett tartalmakról szerezhetnek információkat.(a továbbiakban együttesen: Szolgáltatás).

Jelen tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor kerül sor külön tájékoztatásra.

 

2. FOGALMAK

A tájékoztatóban található legfontosabb fogalmak és értelmezésük:

Érintett:                             bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;

Személyes adat:                  azonosított vagy azonosítható természetes személyre (az Érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Adatkezelő:                        az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

Adatkezelés:                       a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Adattovábbítás:                  az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra hozatal:    az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés:                         az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

Adatmegsemmisítés:            az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adatállomány:                    az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

Harmadik személy:             olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az Érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végeznek;

Az adatkezelés korlátozása:  a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

Adatfeldolgozás:                 Adatkezelő által végzett adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adatfeldolgozó:                  az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

Az Érintett

hozzájárulása:                    az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

Adatvédelmi incidens:         a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményez.

 

Jelen tájékoztató által használt fogalmak összhangban vannak

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban GDPR, Rendelet);
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: );
 • Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V törvény (továbbiakban ); A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló ajánlásainak fogalmaival.

 

3. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE ÉS AZ ADATKEZELÉS HELYE:

Az adatok kezelője a Weboldal üzemeltetője az Józsa Péter Egyéni Vállakozó

Székhely:                            MAGYARORSZÁG, 1055 BUDAPEST, BALASSI BÁLINT UTCA 7.
Nyilvántartási száma:         58710760
Adószám:                           48385161-1-41
E-mail:                                ezermester@ezermesteronline.hu
Weboldal:                          www.ezermesteronline.hu

Az adatkezelés helye: Magyarország.

Képviseli: Józsa Péter EV

 

4. AZ ADATKEZELÉS KÖRÜLMÉNYEI, AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA, ESETKÖREI

Az Adatkezelő által végzett adatkezelések

Az Adatkezelő által végzett adatkezelések az alább meghatározott esetekben a következő szempontok szerint történik.

4.1     Regisztráció

A Szolgáltatás igénybevételéhez a Weboldalra látogató személyek regisztrációval Felhasználói fiókot hozhatnak létre.

Érintettek A kezelt személyes adatok típusa Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adattárolás időtartama, törlés időpontja
A Weboldalra regisztrálni kívánó személyek. ·  név,

·  e-mail cím,

·  jelszó.

A Weboldal által nyújtott Szolgáltatás igénybevétele. Az Érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján. A felhasználói fiók törléséig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig.

Inaktív fiók esetén az adatokat az utolsó bejelentkezéstől számított 5 év elteltével Adatkezelő törli.

Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

4.2     Felhasználói fiók szerkesztése

A regisztrációt követően a Felhasználónak bármikor lehetősége van adatai módosítására a „Felhasználó adatai” elnevezésű menüpontban.

Érintettek A kezelt személyes adatok típusa Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adattárolás időtartama, törlés időpontja
A Weboldalra regisztrált személyek. ·  név,

·  e-mail cím,

·  életkor,

·  fénykép feltöltése,

·  jelszó.

Az érintettek pontos adatainak kezelése. Az Érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján. A felhasználói fiók törléséig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig.

Inaktív fiók esetén az adatokat az utolsó bejelentkezéstől számított 5 év elteltével Adatkezelő törli.

 

Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

4.3     Weboldalon keresztül ajánlat kérése

A Weboldalon keresztül Óradíjas ezermester rendelésére van lehetőség. Az Adatkezelő felhívja az Érintettek figyelmét arra, hogy a Weboldalon történő vásárlás előzetes regisztrációhoz nem kötött.

Érintettek A kezelt személyes adatok típusa Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adattárolás időtartama, törlés időpontja
A Weboldalon keresztül rendelést leadó személyek. ·  név,

·  irányítószám,

·  város,

·  utca, házszám,

·  telefonszám,

·  e-mail cím.

A megrendelés felvétele, a megrendelés visszaigazolása. A szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja alapján. A Ptk. szerinti általános elévülési határidő (5 év) elteltét követően kerül sor a törlésre.

 

A fizetés lebonyolítását követően a megrendelés sikeresnek tekinthető.

A fizetés lebonyolítása megvalósulhat közvetlen banki utaláson keresztül. A fizetés során igénybe vett Szolgáltatók (bank) önálló adatkezelőként vesznek részt a fizetési folyamat lebonyolításában. A Szolgáltatók adatkezelésével kapcsolatos további információkért kapcsolatban, kérjük keresse fel az adott bank honlapját.

 

 

 

4.5     Elállási és felmondási jog gyakorlása

Az Érintett elállási jogát az Adatkezelőhöz intézett erről szóló egyértelmű nyilatkozat útján – a szolgáltatási díj megfizetését megelőzően – az Adatkezelő ezermester@ezermesteronline.hu e-mail címére küldött üzenetben, a szerződés megkötésétől számított 14 napig gyakorolhatja az ÁSZF 8.1. pontja alapján.

Érintettek A kezelt személyes adatok típusa Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adattárolás időtartama, törlés időpontja
A Weboldalon keresztül sikeres rendelést leadó személyek. ·  név,

·  irányítószám,

·  város,

·  utca, házszám,

·  megrendelési szám.

A vásárlói igény kielégítése, a szolgáltatási díj visszatérítése. A jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja:

a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdés alapján.

A Ptk. szerinti általános elévülési határidő (5 év) elteltét követően kerül sor a törlésre.

 

4.7     Hírlevél

Adatkezelő lehetőséget biztosít arra, hogy az érdeklődő személyek híreket, tanácsokat, cikkeket kapjanak e-mail címükön keresztül.

Érintettek A kezelt személyes adatok típusa Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adattárolás időtartama, törlés időpontja
A hírlevélre kifejezetten feliratkozó Felhasználók.

 

·  név,

·  e-mail cím.

Az ezermester szolgáltatásokkal, javítási, szerelési karbantartási és kivitelezési munkákkal kapcsolatos hírek, tanácsok, cikkek, ajánlatok küldése az Érintettek számára.

 

Az Érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján. A felhasználói fiók törléséig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig.

Inaktív fiók esetén az adatokat az utolsó bejelentkezéstől számított 5 év elteltével Adatkezelő törli.

 

Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A Felhasználók által megadott adatok helyességéért, megfelelőségéért Adatkezelő a felelősségét kizárja.

 

4.8     Kapcsolattartás

Amennyiben a Weboldalon keresztül elérhető Szolgáltatással kapcsolatban az Érintetteknek észrevétele, kérdése, problémája, panasza van, a honlapon létrehozott felületen, e-mailen, illetve telefonon keresztül kapcsolatba léphet az Adatkezelővel.

Érintettek Kezelt személyes adatok típusa Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adattárolás időtartama, törlés időpontja
Kérdést, problémát felületen keresztül közlő személyek. ·  név,

·  e-mail cím,

·  téma,

·  önként megadott egyéb adatok.

A kérdés megválaszolása, a probléma megoldása, visszakereshetőség. Ügyfélélmény javítása. Az Érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján. Az adatközléstől számított legfeljebb 1 év elteltével, vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig
Kérdést, problémát email útján közlő személyek. ·  e-mailt küldő személy neve,

·  email címe,

·  e-mailben önként megadott egyéb adatok.

A kérdés megválaszolása, a probléma megoldása, visszakereshetőség. Ügyfélélmény javítása. Az Érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján. Az adatközléstől számított legfeljebb 1 év elteltével, vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.
Kérdést, problémát email útját telefonon közlő személyek. ·  személy neve,

·  telefonszáma,

·  önként megadott egyéb adatok.

A kérdés megválaszolása, a probléma megoldása, visszakereshetőség. Ügyfélélmény javítása. Az Érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján. Az adatközléstől számított legfeljebb 1 év elteltével, vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig

 

Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

4.9     A Weboldal látogatása során keletkező személyes adatok (cookie-k, sütik):

Érintettek A kezelt személyes adatok típusa Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adattárolás időtartama, törlés időpontja
A weboldalt látogató valamennyi Érintett.

 

·  Dátum,

·  időpont,

·  a felhasználó számítógépének IP címe,

·  a meglátogatott oldal címe,

·  a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok.

A honlap látogatása során az Adatkezelő a szolgáltatás működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

A felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése.

 

Az Érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján. kivéve, ha a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához az Adatkezelőnek feltétlenül szüksége van. Az adatkezelés időtartama session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig, míg más esetben maximum 365 napig tart.

 

 

Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az Érintettnek lehetősége van a cookie-kat törölni a böngészője Eszközök/Beállítások menüjében található Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

 

5. ADATFELDOLGOZÓK IGÉNYBEVÉTELE

Adatok kezelése, tárolása érdekében Adatkezelő az alábbi Adatfeldolgozókkal működik együtt.

 1. Számlázás
  Név:
  Cím:
  Elérhetőség:
  Adatfeldolgozási tevékenység
 2. Tárhely
  Név: Microware Hungary Kft.
  Cím: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
  Elérhetőség: domreg@microware.hu
  Adatfeldolgozási tevékenység
 3. Hírlevél feliratkozás és Díjmentes ajánlatkéréshez kapcsolódó adatbázis és hírlevél szolgáltatás:
  Név: MailChimp
  https://mailchimp.com/about/security/
 4. Az oldal látogatottsági adatainak elemzése és a látogatók nyomon követése.
  Google Analytics
  https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en-US

 

6. ADATTOVÁBBÍTÁS

Az adatkezelés során Adatkezelő a V. fejezetben felsorolt Adatfeldolgozók részére továbbít adatokat. Az adatkezelések során adattovábbítás nem történik harmadik országba.

 

7. ÉRINTETTET MEGILLETŐ JOGOK

Az Érintettek számára minden, az adatkezelési esethez tartozó jogalaphoz kapcsolódó jog gyakorlásának lehetősége biztosított. Az Érintett által az egyes jogok gyakorlása kapcsán benyújtott kérelmeket írásban teheti meg:

postai úton: 1055 Bp, Balassi Bálint utca 7. címre címezve, vagy

elektronikus úton az ezermester@ezermesteronline.hu e-mail címre.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a megadott jogok gyakorlása céljából Adatkezelő részére megküldött kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

7.1          Tájékoztatáshoz való jog hozzáféréshez való jog

Az érintettnek joga van arra, hogy az Adatkezelő által tárolt személyes adatait és a kezelésükkel kapcsolatos információkat megismerhesse, bármikor kikérje, ellenőrizze, hogy az Adatkezelő milyen adatot tart nyilván róla, továbbá jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon.

7.2          Helyesbítés, kiegészítés joga

Az Érintett kérheti a róla kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

7.3          Törléshez való jog

Az Érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;

az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

az Érintett saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs jogszerű ok az adatkezelésre;

az Érintett tiltakozik a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik;

a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezeli;

a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

7.4          Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Adatkezelő az Érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

7.5          Adathordozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

7.6          Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, ideértve a profilalkotást

Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az érintett e fejezetben felsorolt jogait érvényesíteni nem tudja, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa az érintettet. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (különösen az ismétlődő jellegre figyelemmel) az Adatkezelő a kérelem teljesítéséért észszerű mértékű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja az intézkedést. Ennek bizonyítása Adatkezelőt terheli. Ha az Adatkezelőnek kétsége merül fel a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a kérelmező személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

 

8. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Az érintett jogait e-mailben vagy postai úton küldött kérelemben gyakorolhatja a III. fejezetben megadott elérhetőségeken keresztül. Amennyiben az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a:

a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; ugyfelszolgalat@naih.hu;naih.hu) panaszt nyújthat be, vagy Bíróság előtt érvényesítheti jogait az Infotv., a GDPR, valamint a Ptk. alapján.

 

9. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, a felügyeleti hatóság tájékoztatása, valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az incidenssel Érintett személyes adatok körét, az Érintettek körét és számát, az incidens időpontját, körülményeit, hatásait, az elhárítására megtett intézkedéseket. Ha az Adatkezelő úgy ítéli meg, hogy egy adott incidens valószínűsíthetően kockázattal jár az Érintettek jogaira és szabadságaira nézve, indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül tájékoztatja a felügyeleti hatóságot az adatvédelmi incidensről. Amennyiben az Adatkezelő úgy ítéli meg, hogy az adott incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Érintettek jogaira és szabadságaira nézve, indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintetteket az adatvédelmi incidensről.

 

10. ADATBIZTONSÁG

Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

 

11. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Érintettek honlapon keresztül történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintett ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat. Kérjük, hogy minden esetben gondosan olvassa el az adatkezelési tájékoztató módosításait, mert fontos információkat tartalmaznak személyes adatai kezeléséről.

 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2023. November 7. napjától érvényes.